Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Základná škola s materskou školou Župčany 171, 080 01 Prešov

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽUPČANY

Druh predpisu: Základný vnútorný predpis

Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov

ZŠ Župčany

Vzťah k už vydaným vnútorným predpisom: Tento nový Školský poriadok

Základnej školy s materskou školou Župčany ruší doteraz platný Školský poriadok

z dňa 01. 09. 2010.

· Dochádzka žiakov do školy

· Prehľad vyučovacích hodín

· Práva zákonných zástupcov

· Povinnosti zákonných zástupcov

· Príchod žiakov do školy

· Správanie sa žiakov počas vyučovania

· Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

· Odchod žiakov zo školy

· Starostlivosť o zovňajšok

· Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice

· Správanie sa žiakov v školskom klube detí (ŠKD)

· Správanie sa žiakov mimo školy

· Stravovanie

· Triedna samospráva žiakov

· Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov

pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

· Práva žiakov

· Výchovné opatrenia

· Záverečné ustanovenie

 

Dochádzka žiakov do školy

1. Žiak prichádza na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a včas,

čisto a slušne oblečený, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška.

2. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je zákonný

zástupca povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi. Žiak môže

vymeškať vyučovanie pre chorobu, vážnu udalosť v rodine alebo pre veľmi

nepriaznivé počasie 3 dni v mesiaci. V takom prípade ospravedlní tieto dni

zákonný zástupca písomnou informáciou do žiackej knižky.

3. Ak žiak vymešká pre chorobu viac ako 3 dni, musia byť tieto ospravedlnené

hodnoverným dokladom (podpis lekára a pečiatka zariadenia).

4. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť

triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.

5. Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca požiadať

o uvoľnenie žiaka z vyučovania i na niekoľko dní po predložení písomnej

žiadosti riaditeľovi školy, ktorej súčasťou bude odôvodnenie.

6. Ak žiak ostane doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny

učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.

7. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to

žiak alebo jeho rodičia bezodkladne škole.

8. Za neospravedlnené hodiny bude žiak potrestaný zníženou známkou zo

správania alebo podaním oznámenia na zákonných zástupcov.

9. Ak žiak vymešká viac ako 40% z vyučovacích hodín z jednotlivých

predmetov , resp. 200 vyučovacích hodín, môže byť navrhnuté

komisionálne preskúšanie vyučujúcim alebo triednym učiteľom.

Prehľad vyučovacích hodín

1. hod. : 8,00 - 8,45 prestávka 10 min

2. hod. : 8,55 - 9,40 prestávka 20 min

3. hod. : 9,00 - 10,45 prestávka 10 min

4. hod. : 10,55 - 11,40 prestávka 10 min

5. hod. : 11,50 - 12,35 prestávka 30 min

6. hod. : 13,05 – 13,50

 

Práva zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka má právo:

1. Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie

zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej

príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s

možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy (štátna, súkromná, cirkevná),

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole žiakom poskytovali

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným

poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa

školského zákona,

3. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským

poriadkom; zverejnené sú na prístupnom mieste a internetovej stránke

školy,

4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa; na

informovanie o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka,

určené sú k tomu zasadnutia triednych aktívov rodičovského združenia,

prípadne je možné vopred dohodnúť individuálnu konzultáciu s

vyučujúcim,

5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho

dieťaťa od triedneho učiteľa, koordinátora drogovej prevencie, psychológa a

člena vedenia školy,

6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase

riaditeľa školy,

7. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom

Rady školy pri ZŠ s MŠ v Župčanoch,

8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

9. požiadať v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky o prestup žiaka

do inej základnej školy; o prestupe rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa

žiak hlási,

10. požiadať na konci prvého a druhého polroka, do troch pracovných dní odo

dňa vydania vysvedčenia, o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je

vyučujúcim riaditeľ školy, môže požiadať o preskúšanie žiaka školský úrad,

11. požiadať o individuálny učebný plán pre žiaka s nadaním alebo z iných

závažných dôvodov; tvorbu individuálneho učebného plánu koordinuje

triedny učiteľ.

 

Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole

a na plnenie školských povinností,

2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa

určené týmto školským poriadkom,

3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne

výchovno-vzdelávacie potreby,

4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by

mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

5. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil porušením tohto Školského poriadku

6. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby

dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí

individuálne vzdelávanie; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a

vzdelávaní doloží dokladmi v súlade s týmto školským poriadkom,

7. ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, je povinný

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, čo

môže urobiť telefonicky, e-mailom, alebo odkázať po súrodencovi; za

dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba,

prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky

hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo

účasť žiaka na súťažiach,

8. písomne v žiackej knižke ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá

najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni; vo výnimočných a osobitne

odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o

chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho

neprítomnosti; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3

po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný

zástupca potvrdenie od lekára,

9. ak je žiakovi povolené individuálne vzdelávanie pre jeho zdravotný stav,

ktorý mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole alebo žiakovi prvého

stupňa, zákonný zástupca žiaka utvorí pedagogickým zamestnancom, ktorí

zabezpečujú individuálne vzdelávanie žiaka, podmienky na túto činnosť.

Povinnosti zákonného zástupcu sa vzťahujú na zástupcu zariadenia žiaka vo

výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa jeho

vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s osobitnými predpismi.

Príchod žiakov do školy

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7,30 do 7,50 h.

2. 10 min pred začatím prvej vyučovacej hodiny je žiak v triede na svojom

mieste s pripravenými učebnými pomôckami.

3. V prípade neospravedlneného neskorého príchodu bude žiak zapísaný do

zošita oneskorených príchodov.

4. Žiak si pred vstupom do školy dôkladne očisti obuv. Vrchný odev a obuv si

odloží do pridelenej šatne, kde sa prezuje do bezpečných a pevných

prezuviek s bielou podrážkou. V prezuvkách nie je dovolené chodiť mimo

hlavnú budovu školy.

5. Príchod žiaka na bicykli do školy je dovolený na vlastnú zodpovednosť.

Bicykel si žiak môže uložiť do stojana vedľa budovy školy a zabezpečiť ho

uzamknutím.

6. Rodič prichádza s dieťaťom k hlavnému vchodu budovy školy, kde ho predá

dozor konajúcemu zamestnancovi.

7. Pri príchode na popoludňajšiu záujmovú činnosť žiak čaká slušne v šatni

na vedúceho záujmového útvaru.

Správanie sa žiakov na vyučovaní

1. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu

vyučovania svojvoľne meniť.

2. Žiak na vyučovaní sedí slušne, aktívne pracuje a podieľa sa na vyučovacom

procese.

3. Pri vstupe a odchode dospelej osoby do triedy žiak vzdá úctu postavením

sa. Na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, telesnej

výchovy a pri písaní kontrolných prác žiaci nevstávajú.

4. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, upozorni na

seba zdvihnutím ruky. Vyvolaný žiak si sadne len na pokyn učiteľa.

5. Domáce úlohy žiaci si napíšu doma alebo v školskom klube detí. Ak sa žiak

na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa

vyučujúcemu na začiatku hodiny.

6. Žiak nosí každý deň žiacku knižku. Táto je podpísaná rodičmi vždy, aspoň

za uplynulý týždeň.

7. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom

vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

8. Žiak udržuje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.

9. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať z nich akékoľvek

predmety.

10. Žiak nenosí do školy nepotrebné predmety. Ak vyučujúci takýto predmet

zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí

nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Školské poplatky odovzdá žiak

triednemu učiteľovi na prvej vyučovacej hodine.

11. Žiak nesmie v priestoroch školy ani mimo nej fajčiť, piť alkoholické nápoje,

hrať o peniaze, užívať a distribuovať drogy.

12. Žiak môže mať v škole mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť, ktorý

však môže použiť až po vyučovaní. V prípade nerešpektovania tohto

nariadenia, učiteľ telefón žiakovi zoberie a vráti ho rodičom.

13. Žiak nesmie nosiť do školy nože a iné zbrane, cigarety, zápalky, zapaľovače

alebo drogy, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.

14. K riaditeľovi školy, všetkým učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa

zdvorilo a pri stretnutí sa pozdraví.

15. Na školských vychádzkach, exkurziách a výletoch dodržiavajú pokyny

vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú

určené termíny miesta a času. V dopravných prostriedkoch a miestach

pobytu sa správajú disciplinovane.

Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

1. Malé prestávky využíva žiak na prípravu nasledujúcej vyučovacej hodiny.

Desiatuje vo svojej triede, nie na chodbách.

2. Počas veľkej prestávky, po druhej vyučovacej hodine, sa žiak zdržiava podľa

počasia na pokyn dozor konajúceho učiteľa buď na školskom dvore alebo

vo svojej triede. Pred odchodom na školský dvor sa žiak prezuje, prípadne

oblečie.

3. Päť minút pred skončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho

učiteľa vchádza žiak do budovy, prezuje sa a pripraví sa na vyučovaciu

hodinu.

4. Žiak má prísny zákaz vstupovať do priestorov kotolne a skladu pre

školníčku – upratovačku.

5. Žiak sa počas prestávok správa čistotne, odpadky vhadzuje do koša, nerobí

neporiadok po chodbách a sociálnych zariadeniach.

6. Žiak sa presúva do učebne (učebňa IKT, trieda, kde sa cvičí, školská jedáleň)

len s vyučujúcim alebo vychovávateľkou.

7. Do zborovne chodí žiak len v nevyhnutných prípadoch. Všetky požiadavky

vybavuje žiak prostredníctvom triedneho učiteľa.

Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uprace svoje pracovné

miesto a vyloží stoličku na lavicu.

2. Na pokyn vyučujúceho opustí žiak triedu. Dlhšie sa môže v škole zdržiavať

len žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, navštevujúci školský klub detí,

účastný na mimoškolských podujatiach školy a žiak, ktorý má osobitné

povolenie vyučujúceho, napr. plní uložené pracovné povinnosti a pod.

3. Žiak sa pri odchode zo šatne prezuje, oblečie a disciplinovane opustí

budovu školy.

4. Zo školy odchádza žiak domov, dodržiava dopravné predpisy a disciplínu.

Starostlivosť o zovňajšok

1. Žiak príde do školy čistý a upravený.

2. Zo zdravotných dôvodov neodporúčame žiakovi nosiť pogumovanú obuv.

3. Žiak sa do školy neoblieka výstredne, vlasy a tvár nemá nápadne upravené.

4. Žiak má v škole vlastný uterák, ktorý používa.

5. Pred hodinou výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania si žiak oblečie

pracovný odev.

6. Na hodine telesnej výchovy sa žiak prezlieka vždy do športového odevu

a obuvi. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré má žiak počas vyučovania.

Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a školské

prostredie

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné

zariadenie. Akékoľvek úmyselné poškodenie alebo poškodenie

z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť.

2. Žiak sa počas školského roka stará o učebnice a pracovné zošity, ktoré mu

boli zverené, obalením.

3. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu (viac ako 20%), je

povinný uhradiť rozdiel. V prípade vážnejšieho poškodenia, keď sa

učebnica nebude môcť ďalej používať, nahradí túto novou učebnicou. Ak

učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

4. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá

ich na tej škole, kde ukončí školský rok.

Školský klub detí

1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými

zástupcami.

2. Do ŠKD sa prednostne prijíma žiak na pravidelnú dochádzku, ktorého

rodičia sú zamestnaní.

3. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu, prípadne záujmovú činnosť

mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke

a spôsobe odchodu oznamuje rodič vopred telefonicky alebo písomne pani

vychovávateľke.

4. Výchovno-vzdelávacia činnosť pozostáva z oddychovej činnosti a na

prípravu na vyučovanie.

5. Za bezpečnosť žiakov, ktorí sa stravujú doma, zodpovedajú rodičia.

6. Žiak sa môže v priebehu školského roka prihlásiť alebo odhlásiť z ŠKD vždy

3 dni pred ukončením mesiaca.

7. Žiak sa počas prechodu z ŠKD do školskej jedálne a späť riadi pokynmi

vychovávateľky alebo zodpovedného pedagogického pracovníka.

8. Žiak môže byť z ŠKD uvoľnený len na základe písomného, alebo

telefonického oznámenia rodičov.

9. Pri nedodržaní vnútorného poriadku, pri opakovaných porušeniach, môže

byť žiak z ŠKD vylúčený.

10. Žiak uhrádza za pobyt v ŠKD poplatok stanovený zriaďovateľom ZŠ.

Správanie sa žiakov mimo školy

1. Žiak je povinný slušne sa starať i v čase mimo vyučovania, počas voľných

dní a školských prázdnin. Žiak nepoškodzuje verejný a súkromný majetok.

K rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa úctivo,

zdvorilo, čestne a priateľsky.

2. Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám obce, najmä chorým ľuďom

a ženám, je pozorný k žiakom a občanom telesne postihnutým. Chráni

mladších žiakov a deti.

3. Žiak dodržiava dopravné predpisy v obci a mestách.

4. Žiak sa nesmie zdržiavať v podnikoch verejného stravovania, v ktorých sa

predávajú alkoholické nápoje dlhšie, ako potrebuje na konzumáciu

objednaného jedla a občerstvenia.

5. Vo večerných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode

rodičov.

Stravovanie v školskej jedálni.

1. Žiak je povinný uhradiť poplatok za stravu podľa pokynov vedúcej jedálne

v priestoroch MŠ.

2. V školskej jedálni sa žiak zdržiava len počas stravovania. V jedálni sa

správa slušne a disciplinovane. Riadi sa pokynmi vychovávateľky alebo

učiteľa , ktorý vykonáva dozor.

3. V prípade trvajúceho nevhodného správania v školskej jedálni, môže byť

žiak zo stravovania vylúčený.

Triedna samospráva žiakov

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, ktorý ich oboznámi s povinnosťami.

2. Týždenníci pred vyučovaním a cez prestávky kontrolujú poriadok v triede

(utierajú tabuľu, pripravujú kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie).

3. Týždenníci cez veľkú prestávku opúšťajú triedu s ostatnými žiakmi, pokiaľ

je pekné počasie. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok

v triede.

4. Týždenníci odchádzajú z triedy po vyučovaní poslední, aby skontrolovali

čistotu.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov pred

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach

organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä

fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok.

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní

vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej

vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a

zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na

predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov

na predchádzanie úrazom.

4. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede.

5. Za bezpečnosť žiakov počas prestávok, ranného schádzania v budove školy,

za presun žiakov z budovy do inej budovy zodpovedá školníčka a učiteľky

vykonávajúce dozor podľa rozvrhu dozorov.

6. Za bezpečnosť žiakov počas vyučovacej hodiny, na školskej vychádzke a

exkurzii zodpovedá vyučujúci v triede, ktorý zodpovedá aj za odchod žiaka

po vyučovaní z budovy, alebo za jeho odovzdanie vychovávateľke.

7. Za bezpečnosť žiaka pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti

vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných

školou a pri školskom stravovaní zodpovedajú určení pedagogickí

zamestnanci. Preto žiaci musia rešpektovať ich príkazy.

8. Pri prechode žiakov na telesnej výchove z budovy do parku a späť

vykonáva dozor vyučujúci telesnej výchovy.

9. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje

vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník,

žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie

zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje

zákonných zástupcov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým

zamestnancom alebo so zákonným zástupcom. Každý úraz, ku ktorému

prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach

organizovaných školou, zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov.

Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o

školskom úraze.

10. V prípade zistenia zvýšenej teploty alebo iného viditeľného ochorenia

žiaka, budú ihneď oboznámení rodičia, ktorí si svoje dieťa vyzdvihnú

u vyučujúceho.

11. Pri aktivitách a súťažiach mimo školy musí žiak odovzdať podpísaný

informovaný súhlas rodičmi.

Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo

násilím

1. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania,

šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi,

nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje

prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže

upozorniť školu jeho zákonný zástupca.

2. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť

triedneho učiteľa alebo koordinátora drogovej prevencie .

3. Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu

došlo alebo k nemu môže dochádzať (chodby, priestory sociálnych

zariadení, šatne v telocvični, veľké prestávky).

4. ZŠ úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný

zástupca žiaka.

Práva žiakov

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči,

náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo

sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má

právo na bezplatné vzdelávanie.

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zameraný na vývoj jeho osobnosti, rozvoj

jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

3. Žiak má byť právo oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený.

Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď.

Výsledky klasifikácie písomných a grafických a praktických činností sa žiak

dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť

hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením na ich postihnutie. Týka sa to

všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka,

aj v klasifikácii správania.

5. Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho

predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole,

prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného

postihnutia.

6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na

vyučovaní a na triednických hodinách.

7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj ochranu svojej

rodiny.

8. Žiak má možnosť na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako

vzdelávanie.

9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

10. Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy.

11. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, školské

pomôcky a knižnicu.

12. Žiak má právo prihlásiť sa do záujmového útvaru, ktorý je organizovaný

v škole a zapojiť podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych

a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

13. Žiak má právo využívať podľa svojich potrieb pomoc triedneho učiteľa

a koordinátora drogovej prevencie.

14. Žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti

a využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom

svojho triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, alebo iného učiteľa školy.

Výchovné opatrenia

1. Žiak, ktorý sa správa v škole i mimo nej príkladne, ktorý si vzorne

a svedomito plní povinnosti, pomáha iným, prípadne vykoná statočný čin,

môže dostať pochvalu a odmenu.

2. Žiak, ktorý porušuje pravidlá školského poriadku, môže mu byť udelené

napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom

školy.

3. Učitelia upozornia na ich priestupky rodičov osobne, zápismi v žiackej

knižke alebo predvolaním do školy.

4. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na

hodnotenie žiakov ZŠ, ktoré boli schválené MŠ SR 1. mája 2011.

Odmeny a výchovné opatrenia – za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za

záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív škola udeľuje

ústnu alebo písomnú pochvalu:

pochvala od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov

v Klasifikačnom zázname,

pochvala od vyučujúceho do žiackej knižky,

pochvala od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,

pochvala od riaditeľky školy pred kolektívom triedy, školy,

knižná odmena od rodičovskej rady

diplom od riaditeľky školy

Návrh na udelenie pochvaly a diplomu riaditeľkou alebo knižnej odmeny od

rodičovskej rady musí byť prerokovaný na Pedagogickej rade.

Ak sa žiak previní voči Školskému poriadku, budú mu udelené tieto

výchovné opatrenia:

Za závažné alebo opakované previnenia bude udelené žiakovi výchovné

opatrenie, ktoré spravidla predchádza zníženiu známky zo správania. Pred

udelením niektorého z opatrení bude pozvaný zákonný zástupca do školy na

pohovor. Aj za jedno previnenie môže byť udelené výchovné opatrenie na

posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto

opatrení:

Napomenutie triednym učiteľom (TU) – dáva sa v priebehu školského

roka písomným záznamom do žiackej knižky. Ak TU pri kontrole zistí, že

žiak má v ŽK alebo v KZ 3 zápisy od vyučujúcich (zabúdanie ŽK, učebných

pomôcok, vyrušovanie na hodine, nedisciplinovanosť počas prestávok,

neplnenie si povinností...). Napomenutie TU môže byť žiakovi udelené

viackrát za klasifikačné obdobie.

Pokarhanie triednym učiteľom (TU) – po 2 napomenutiach TU, alebo za

6 neospravedlnených hodín. Udeľuje sa zápisom TU do ŽK a prerokúva sa

na Pedagogickej rade. Pokarhanie sa udeľuje aj počas školského roka, nie

iba v hodnotiacom období na PR.

Pokarhanie riaditeľkou školy (RŠ) – nasleduje po 2 pokarhaniach TU,

alebo v prípade 1 závažného previnenia (vulgárne vyjadrovanie, fajčenie,

úmyselné poškodzovanie majetku školy, neospravedlnené hodiny (7 – 12h),

úmyselné odcudzenie majetku školy, nevhodné správanie sa voči

vyučujúcim...). Udeľuje sa písomným záznamom riaditeľkou školy do

vlastných rúk zákonnému zástupcovi.

Všetky napomenutia a pokarhania, ktoré sa považujú za závažné alebo opakované

previnenia voči školskému poriadku sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo

školy na posilnenie disciplíny žiakov.

Znížená známka zo správania je udelená na návrh triedneho učiteľa, alebo

riaditeľa školy. Udeľuje sa po prerokovaní v Pedagogickej rade.

Znížená známka zo správania – na stupeň 2

1- krát opakujúce sa previnenie z bodov pokarhania RŠ, za 15

neospravedlnených hodín, ak sa žiak závažnejšie previní, alebo

opakovane menej závažne previní. Žiak je prístupný výchovnému

pôsobeniu a usiluje sa svoje správanie napraviť.

Znížená známka zo správania – na stupeň 3

1 – krát opakujúce sa previnenie z bodov o znížení známky na stupeň 2 a za

15 až 60 neospravedlnených hodín. Za správanie žiaka v škole i mimo školy,

ktoré je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami školského

poriadku. Ak sa žiak aj po udelení pokarhania od riaditeľky školy dopúšťa

ďalších previnení.

Znížená známka zo správania – na stupeň 4

1 – krát opakujúce sa správanie z bodov o znížení známky zo správania na

stupeň 3 a 61 a viac neospravedlnených hodín. Žiak sústavne porušuje

školský poriadok a pravidlá správania, zámerne narúša korektné vzťahy

medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných

spolužiakov.

Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po

prerokovaní v Pedagogickej rade.

2. Triedni učitelia sú povinný oboznámiť so Školským poriadkom žiakov

triedy.

3. Zákonní zástupcovia budú oboznámení so Školským poriadkom na začiatku

školského roka na Plenárnej schôdzi alebo triednom aktíve, čo potvrdia aj

svojim podpisom.

4. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 čím sa ruší

doterajší Školský poriadok.

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie

u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Župčany 171
    Župčany 171
    08001 Prešov
  • ZŠ +421 517747470
    MŠ +421 517714896

Fotogaléria