• Naša škola
    • Karneval masiek
    • Úspešní riešitelia iBobra
    • Noc s rozprávkou
    • OZNAM
     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa v školskom roku 2020/2021 bude postupovať takto:

    • OZNAM  O  MOŽNOSTI   PREVÁDZKY  ŠKD
     • OZNAM  O  MOŽNOSTI   PREVÁDZKY  ŠKD

      Vzhľadom k tomu, že sa mení situácia a školy sa od 18.1.2021 neotvoria, ponúkame Vám

      možnosť otvorenia celodennej prevádzky ŠKD od 18.1.2021

      pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre žiakov zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Taktiež pre tých zákonných zástupcov, ktorí majú potvrdenie od svojho zamestnávateľa, že vykonávajú svoju prácu home office, napr. učiteľ vyučujúci dištančne, IT a pod.. Potvrdenie musia predložiť obidvaja rodičia.

    • Milí rodičia!
     • Milí rodičia!

      Minister školstva zo dňa 4.1.2021 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Nástup detí do základnej školy

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Župčanoch oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2020,

      sa s účinnosťou od 11. januára 2021

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

      Žiaci školy sa budú od 11. januára do 18. januára 2021 vzdelávať dištančne.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje