• Charakteristika ZŠ

    •  

     1.1    Charakteristika a veľkosť školy

     ZŠ s MŠ Župčany funguje ako právny subjekt. Hlavou ZŠ je pani riaditeľka Mgr.Danka Karabinošová. MŠ je jej elokované pracovisko, vedie ho zástupkyňa Mgr.Júlia Mátéffy. Bližšie informácie o MŚ nájdete na https://materskaskoladetskysen.edupage.org/.

      

     Základná škola v Župčanoch v školskom roku 2020/2021 otvorí 6 tried:

      

     1. trieda – I. A

     2. trieda – II. A 

     3. trieda - III.A

     4. trieda - IV.A

     5. trieda - I.oddelenie ŠKD

     6. trieda - II.oddelenie ŠKD

      

     Základná škola je neplnoorganizovaná. Od roku 1996 je škola právnym subjektom, jej zriaďovateľom je obec Župčany.

     Vyučovanie prebieha v 4. triedach, ktoré sa nachádzajú v jednej budove.

     Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove materskej školy.

      

     Počet žiakov 52 z toho dievčat : 21

                                            chlapcov: 31

      

     Základná škola v Župčanoch sa nachádza v strede obce, ktorú obklopuje park, kde sa nachádzajú vzácne a zaujímavé dreviny. Sú vzácne svojim vekom (aj tristoročné) a svojim pôvodom (pochádzajú takmer z celého sveta). Okolie školy využívajú žiaci v rámci hodín prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy, či telesnej výchovy. Logo školy vzniklo na základe každoročného hniezdenia zákonom chráneného bociana bieleho na komíne ZŠ. V Župčanoch kedysi žil známy slovenský spisovateľ kňaz a učiteľ Jonáš Záborský. Práve on bol zakladateľom prvej školy v Župčanoch v roku 1863. Doteraz sa zachoval jeho hrob s pamätnou tabuľou pri rímsko-katolíckom kostole v Župčanoch.

     Vyučovanie prebieha v budove, ktorá je v tesnej blízkosti klasicistickej kúrie veľkostatkára Puľského. Po obsiahlej rekonštrukcii interiéru školy bolo vytvorené žiakom príjemné prostredie, kde sa ohľaduplne prepojila minulosť so súčasnosťou.

      

     1.2    Charakteristika žiakov

     Školu navštevujú žiaci slovenskej národnosti z obce Župčany a blízkeho okolia. V škole sa vzdelávajú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre týchto žiakov boli vytvorené v našej škole vhodné podmienky  na výchovu a vzdelávanie.

                 

     1.3    Charakteristika pedagogického zboru

     Dlhodobým prínosom pre školu je kvalifikovanosť pedagogického zboru. V základnej škole pracuje 7 kvalifikovaných učiteľov.

     Entuziazmus, tvorivosť, obetavosť našich učiteľov najlepšie dokazujú výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne typy súťaží a  vedú ich pri realizácii rôznych kultúrnych podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa. Počet učiteľov v ZŠ je prispôsobený počtu žiakov. Učitelia majú ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Učitelia na našej škole sa podieľajú na  príprave čerstvých  absolventov pedagogickej fakulty v absolventskej praxi.   Pedagogickí zamestnanci si svoje profesie neustále prehlbujú a rozširujú o nové poznatky účasťou na rôznych seminároch a vzdelávaniach poskytovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a inými organizáciami. 

      

     1.4    Priestorové a materiálno-technické podmienky škol

     Vyučovanie v škole prebieha v 4 triedach. V základnej škole sú zriadené dve oddelenia ŠKD, ktorú navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ.

     Škola má zriadenú a využíva túto odbornú učebňu:

     -          učebňu výpočtovej techniky ( 13 počítačov, 2 notebooky, 2 tlačiarne, skener, kopírovacie zariadenie,vizualizér),

     -         2 triedy sú vybavené interaktívnymi dataprojektormi,

     -          2 triedy majú k dispozícii ineraktívne tabule.

     Škola má  zriadené a využíva tieto sklady:

     -          telovýchovný,

     -          učebných pomôcok,

     -          sklad školských učebníc, 

     -          registratúrne stredisko.

      

     Škola nemá k dispozícii ihrisko ani telocvičňu, pre nedostatok priestoru a vlastného pozemku. Preto využíva počas celého

     roka na výchovno-vzdelávací proces pekný miestny park, v ktorom sa priamo nachádza. Obecný park nám ponúka nielen

     priestor na športové vyžitie, ale aj na pozorovanie množstva rôznych drevín a drobných lesných živočíchov.        

     Vybavenie kabinetov zatiaľ nie je na úplne postačujúcej úrovni,ale pomôcky  pravidelne obnovujeme a vymieňame za

     modernejšie. Triedy po renovácii plne vyhovujú edukačnému procesu.