• OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa v školskom roku 2020/2021 bude postupovať takto:

      • Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

      Odovzdanie výpisov za 1. polrok:

      1. V prípade nástupu žiakov do školy v týždni od februára 2021 budú výpisy za 1. polrok odovzdané žiakom osobne. 
      2. Ak bude nástup žiakov do školy odložený, škola zašle výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky 29. januára.2021 prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme (ŠIS). Výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov škola nebude posielať, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Rodičom, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, im bude zaslaný výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručenie ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.

       

       

      riaditeľka školy

      Mgr. Danka Karabinošová

    • OZNAM  O  MOŽNOSTI   PREVÁDZKY  ŠKD
     • OZNAM  O  MOŽNOSTI   PREVÁDZKY  ŠKD

     •                                        

       

        Vzhľadom k tomu, že sa mení situácia a školy sa od 18.1.2021 neotvoria, ponúkame Vám

                       možnosť otvorenia celodennej prevádzky ŠKD od 18.1.2021 

      pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre žiakov zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom  mieste výkonu práce. Taktiež pre tých zákonných zástupcov, ktorí majú potvrdenie od svojho zamestnávateľa, že vykonávajú svoju prácu home office, napr. učiteľ vyučujúci dištančne, IT a pod.. Potvrdenie musia predložiť obidvaja rodičia.

      Poprosím tých rodičov, ktorí majú záujem o celodennú ŠKD, aby to nahlásili na email zssmszupcany@gmail.coma to do piatku 15.1.2021 do 14,00 hodiny, aby sme vedeli od pondelka zabezpečiť prevádzku.

      Deti, ktoré budú navštevovať ŠKD sa musia preukázať vyhlásením o bezinfekčnosti a u rodičov sa odporúča potvrdenie o negatívnom testovaní.                                                    

      Po zistení záujmu o otvorenie ŠKD, budeme záujemcov informovať a upresníme ďalšie podmienky prevádzky ŠKD a formu dištančného vzdelávania.

       

                                                                                                                     

                                              Mgr. D.Karabinošová – riad. školy

    • Milí rodičia!
     • Milí rodičia!

     • Minister školstva zo dňa 4.1.2021 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu.

      Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

       

      Podľa posledných pokynov nastúpia žiaci 1.stupňa na prezenčné vyučovanie v pondelok 18.1.2021, každý musí mať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na webovej stránke školy, prípadne ho viete poslať cez edupage.

       

      V tomto období v neutíchajúcej zlej epidemiologickej situácii odporúčame rodičom žiakov, aby sa dali otestovať pred nástupom žiakov do školy. Všetci pedagógovia a zamestnanci budú mať test, ktorý im umožní vstup do školy.

       

       

      V prípade akýchkoľvek zmien alebo nových  pokynov z Ministerstva školstva Vás budeme včas informovať.

       

       

       

       

      Mgr. Danka Karabinošová

            riaditeľka školy

       

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Nástup detí do základnej školy

       

               Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou v Župčanoch oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2020,

      sa s účinnosťou od 11. januára 2021

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

      Žiaci školy sa budú od 11. januára do 18. januára 2021 vzdelávať dištančne.

      Rodičia môžu svoje dieťa po tomto termíne ospravedlniť na ďalších 5 vyučovacích dní.

      Ďalej oznamujeme, že:

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2020, zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Župčanoch rozhodol  o prerušení prevádzky školského klubu detí v tomto termíne.

      Ďalšie informácie o zmenách prevádzky ZŠ budeme aktuálne uverejňovať na webovom sídle základnej školy.

       

       

                                                                                                Riaditeľka školy

                                                                                      Mgr. Danka Karabinošová

    • PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

     • Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. 

      V prípade, že súťažiaci získal aspoň 10 bodov  za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov.

      Tento rok prebieha táto súťaž online formou, pre pandémiu COVID 19.

      Úspešnými riešiteľmi školského kola Pytagoriády sa tento rok stali títo žiaci:

      štvrtáci: Noemka Ivančová a Filip Sekerák

      tretiaci: Tomáš Guman, Natália Hurajtová, Karla Němečková a Jakub Lipták

      Blahoželáme a držíme prsty v prípadnom okresnom kole !

       

    • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ IBOBOR
     • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ IBOBOR

     • Aj tento rok prebiehala na našej škole informatická súťaž iBobor. 

      Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2020/2021 sa konala súťaž v 804 slovenských školách a zapojilo sa do nej 55 064 žiakov.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne stretnutie.

      Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov" (bodov okrem bonusu). V kategórii Drobec (3.ročník ZŠ) je to 45 bodov, v kategórii Bobrík (4.ročník ZŠ) je to 60 bodov.

      Jej úspešnými riešiteľmi sa tento rok stali Jakub Lipták (3.A) a Filip Sekerák (4.A). Srdečne blahoželáme!

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Zmena termínu Vianočných prázdnin

       

      Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu

      podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008

      zo dňa 11.12.2020

       

      sa uskutočnia

       

       Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021

      v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

    • MIKULÁŠ V ŠKOLE
     • MIKULÁŠ V ŠKOLE

     • Dnes 7.12. zavítal Mikuláš a jeho pomocníci čert a anjel aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii aj do našej školy. Navštívil všetky triedy a po milých básničkách a pesničkách zistil, že deti ani tento rok na neho nezabudli, preto im rozdal sladkú odmenu.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať firme L.C.Manager, OcÚ Župčany, p.Mačkovi a p.Biskupovej, ktorí prispeli k bohatej mikulášskej nádielke. Poďakovanie patrí aj p. Schvarczovej za balenie balíčkov a p.farárovi Petrovi za to, že nám poslal Mikuláša, čerta a anjela do školy aj tento rok :) . Ďakujeme !

      Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     •  

      Milí rodičia,

      z dôvodu plného stavu pedagogických zamestnancov v ZŠ bude prevádzka ŠKD

      od 07. 12. 2020

      opäť v pôvodnom čase od 6,45 h do 16,30 h.

      Zberná trieda – ráno od 6,45 h do 7,45 h.  

      Deti budú v poobedňajšom čase v ŠKD umiestnené v triedach po dvoch ročníkoch do 15,30 h.

      • I. oddelenie – 1. a 2. ročník
      • II. oddelenie – 3. a 4. ročník

      Následne budú deti spojené v zbernej triede do 16,30h.

      Prosím rodičov detí, aby upovedomili vychovávateľky o zmene času pobytu vašich detí v ŠKD písomne cez Edupage alebo v ich slovníkoch.

       

      riaditeľka školy

      Mgr. Danka Karabinošová

    • AKCIE V DECEMBRI
     • AKCIE V DECEMBRI

     • 7.12.- Mikuláš v škole,

      9.12.- Pytagoriáda - matematická súťaž pre 3. a 4.ročník,

      22.12.- Tvorivé vianočné dielne spojené s odovzdávaním darčeka pre kamaráta.

       

    • Milí rodičia,
     • Milí rodičia,

     •  

      žiadam Vás o spoluprácu pri obmedzení dochádzky vášho dieťaťa do ŠKD

      v dňoch od 24.11. do 27.11.2020

                                     z dôvodu neprítomnosti vychovávateľky a učiteľky.

      Preto prosím, aby  rodičia detí, ktorí dokážu zabezpečiť jeho bezpečný pobyt doma v poobedňajších hodinách, zvážili túto možnosť a obmedzili pobyt v ŠKD  v tomto čase na minimum. Dôvodom je zabezpečiť, zo strany ZŠ, plynulú a bezpečnú dochádzku v škole  zastupovaním týchto pedagógov.

                                     

                                                                                                         riaditeľka školy

                                                                                              Mgr. Danka Karabinošová

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že dnešným dňom začíname zbierať papier. Budeme ho zbierať do 30.11.2020. Papier je potrebné zviazať a odvážiť doma. Stačí ho zložiť pred budovu bývalého kaštieľa (múzea). Žiak nahlási počet kg triednej učiteľke. Spoliehame sa na Vašu čestnosť pri vážení. Ďakujeme za spoluprácu.

     • ŠARKANIÁDA

     • Súťaž  o najkajšieho šarkana prebiehala tohto roku trochu netradične z dôvodu epidemiologickej situácie. Žiaci sa do súťaže mohli zapojiť s doma vyrobeným šarkanom. Skoro 40 krásnych šarkanov teraz zdobí chodby  našej školy. Ďakujeme za pomoc všetkým rodičom, ktorí pomáhali pri ich výrobe. Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

    • RECYKLUJ A VYHRAJ
     • RECYKLUJ A VYHRAJ

     • Každoročne sa naša škola v rámci environmentálnej výchovy aktívne zapája do súťaže v zbere tetrapakov SABI výrobkov. V dôsledku mimoriadnych okolností bol presunutý termín vyhodnotenia tohto zberu.

      V kategórií B2 - zber tetrapakov z čerstvého mlieka SABI v prepočte na jedného žiaka, naša škola získala 10. miesto. Odmenili sme týchto žiakov:

      1. miesto - Marek Kačmár

      2. miesto - Natália Hurajtová

      3. miesto - Tatiana Antolová a Terézia Antolová

      5. miesto - Adrián Pomfy

      Žiaci dostali od spoločnosti Milk Agro krásne a hodnotné ceny vo forme nákupných poukážok a reklamných predmetov. Najlepší zberač dostal tablet.

       Do galérie Recykluj a vyhraj boli pridané fotografie.